For ungdommen

Fra Kodal bygdeleksikon
Hopp til navigering Hopp til søk

For ungdommen

(Artikkel fra Hortens Avis, frisindet folkeblad, 16. oktober 1908. Om de første årene med ungdomslag i Kodal.)

19081016 Hortens Avis - KUL - artikkel om Kodal ungdomslag 800px.png

For omkring 12 aar siden blev Kodal ungdomslag stiftet av lærer. Han samlet endel av bygdens gutter og jenter, forklarte dem grundtanken med at faa istand et ungdomslag og maalet, som skulde arbeides mot. Der blev indtegnet 12 medlemmer; av disse valgtes et styre. Det var ikke mange at begynde med, men der kom snart fler til. Lærer Berg ordnet med foredragsholdere og sørget i det hel» tat for underholdningen. Han var en ivrig sangven og fik istand en sangforening, som blev en god underholdning paa festerne. Forresten blev der underholdt med oplæsning og lek. Laget gik godt, saalænge det hadde sin gode støtte i lærer Berg; men i aaret 1899 rejste han til Kristiania og bosatte sig der. Laget gik nu trægt en stund; sangforeningen gik ogsaa istaa.

Aaret 1900 flyttet lærer Sukke til Kodal. Sukke var en ivrig ungdomsven og interesseret i ungdomsarbeidet. Laget fandt i ham sin fører, en som kunde køre dem til maalet gjennem de mange vanskeligheter.

Interessen blandt ungdommen vaagnet og arbeidet tok ny fart. Sukke utarbeidet en ny lov for laget, som blev vedtat. Loven hadde 7 paragrafer, som indeholdt regler om lagets arbeidsmaate og formaal. To av de vigtigste paragrafer nedtegnes:

  • § 1. Lagets formaal er ved foredrag, diskussion, sang og 0plæsning at vække høiere interesser og ved selskapelige sammenkomster at skaffe ungdommen anledning til at fornøie og more sig paa en anstændig og sømmelig maate.
  • § 2. Ved lagets sammenkomster, som avholdes vekselvis paa forskjellige steder i bygden, maa ikke berusede personer eller berusende drikke være tilstede; likeledes er spil om penge eller penges værdi forbudt.

Ved den indførte lov fik laget magt bil at motarbeide sin farligste fiende, rusdrikken, som snek sig ind paa fester og sammenkomster og fordærvet den uskyldige lek og det hyggelige samvær for mange, fordærvet det gode og ædle, som skulde fremelskes og vokse i de unges sind. Men kampen blev haard; det er en fiende, som ikke slipper sit tak for første slag, men den maatte dog vike litt efter litt og blev svakere for hvert aar.

Lagets virksomhet var nu god. Paa festerne blev der underholdt med foredrag av mange utmerkede talere, samt oplæsning og lek. Der sporedes ogsaa fremgang i kassen, og det kunde godt trænges, da tanken paa eget lokale var traadt sterkt frem.

Nu hadde laget sine møter paa forskjellige steder i bygden, hvor interesserte aapnet sine døre for det, men det var mange gange trangt om husrum. De fleste ældre kunde ikke sympatisere med ungdommen og saa surt paa deres virksomhet; dog var der enkelte, som ikke hadde glemt sin egen ungdom, som forstod ungdomslagets hensigt, forstod at arbeidets maal var at bekjæmpe det onde og daarlige, saa det ædle og bedste hos ungdommen kunde vokse, og de selv bli dygtige samfundsborgere, til at opta kampen for sig og sine, bli dygtige til at være med og bygge sit fædreland og forsvare det i farens stund.

I aarene 1900-01 gik det noksaa godt og laget kom et godt skridt fremover. Med aaret 1902 var utsigterne endnu bedre. Laget fik nu av Mikal Bjørndal leiet fast lokale, hvor møter og fester holdtes. Festerne var altid godt besøkte. Medlemsantallet var nu over 100. Byggespørsmaalet blev nu for alvor tat under behandling. I et møte 23. novbr. 02 blev der foretat valg paa byggekomite. Komiteens opgave var foreløbig at utarbeide en tegning av lokalet med overslag paa dets kostende samt forfatte regler for lokalets benyttelse og lægge samtlige arbeider frem for ungdomslaget til vedtagelse, siden sørge for og forestaa lokalets opførelse.

Lærer Sukke, som fremdeles var formand, valgtes ogsaa til formand i byggekomiteen. Komiteens arbeider fremlagdes paa aarsmøtet 1903 og godkjendtes av laget.

Paa samme møte besluttedes at opførelsen av lokalet utsattes til næste aar paa grund av diskussion om dets beliggenhet. Til at bestride utgifterne av den forestaaende bygning blev det nødvendig at opta et laan paa 2000 kr. Et dokument blev utfærdiget og underskrevet av 20 medlemmer som garantister for laanet. Ungdomslaget var imidlertid kommet sig godt op. Det tællet nu 150 medlemmer og hadde en kassebeholdning paa 1000 kr. I begyndelsen av aaret holdtes en basar, som ogsaa gav godt utbytte.

Vaaren 1904 blev tomten indkjøpt paa grund. Tømmer og forskjellige materialer blev indkjøpt og arbeidet kunde begynde. Meste av kjøringen blev ydet gratis av medlemmerne. Da høsten kom, stod det fuldt færdig og indeholdt forsamlingssal, stue og kjøkken samt en liten gang og kostet 3500 kr.

4de oktober 1904 holdtes aapningsfesten, som var besøk av 300 mennesker. Festtalerne blev holdt av d'hrr. lærer Berg, Fredrik Enge og pastor Sten. Efter talerne blev der beværtet med kaffe og smørrebrød, og baade gamle og unge hadde en hyggelig aften.

Laget hadde nu sit eget lokale og kunde nu for alvor ta fat. Meget arbeide laa og ventet, gjælden skulde betales, uthusbygninger skulde opføres, og om ungdomslaget var kommet et godt skridt fremover, kunde dog meget været bedre.

Paa aarsmøtet 1905 blev det besluttet avholdt en basar til indtægt for laget. Samtidig begyndte endel av lagets gutter og jenter at indøve Hulda Garborgs skuespil «Rationelt fjøsstel». Dekorationerne uttførtes av kunstmaler Hans Halvorsen og var en gave til laget.

Skuespillet opførtes i januar og høstet meget bifald. Særlig tilkjendtes frk. Karen Skjelland bifald for den utmerkede maate, hvorpaa hun fremstillet bondekjærringen Inger, den brautende og stridige kvinde med sit brede klangfulde bygdemaal.

Utbyttet av basaren var utmerket og skyldtes for en stor del den gode underholdning. Sangforeningen med lærer Berge som leder hadde nu kommet sig godt op og var en god støtte for underholdningen.

Laget hadde nu regelmæssige fester eller møter hver maaned med interessante og belærende foredrag, god oplæsning og sangunderholdning.

Det maa sies, at laget i disse 5 aar hadde gjort gode fremskridt. Det begyndte i 1900 med tom kasse, liten deltagelse og liten interesse; nu hadde det sit eget lokale og var et av de største lag i amtet. Det gode resultat skyldes for en stor del lagets formand, lærer Sukke. Med sin utrættelige iver og arbeidskraft, med sin faste vilje og den gode forstaaelse og evne til at omgaaes ungdommen hadde han bragt det saa langt paa den korte tid.

Det var derfor med sorg laget paa aarsmøtet 1906 mottok hans erklæring om ikke at motta gjenvalg. Men han kunde nok trænge en ferie efter sit trofaste arbeide for laget han eier ogsaa ungdomslagets udelte tak for sit virke blandt dem.

Han blev ikke borte fra dem nu heller, var som oftest paa festerne og holdt enkelte foredrag.

Paa aarsmøtet 1908 lovet han paa grund av flere medlemmers anmodning igjen at motta valg. Han valgtes ogsaa enstemmig, saa nu staar Sukke igjen som formand i Kodal ungdomslag.